A Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola és Várgesztesi Tagozata

A Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola és Várgesztesi Tagozata 1995-ben alapított intézmény, mely 9 évig magánszemély fenntartása alatt működött, majd 2004-től a Dallam Alapítvány, mint fenntartó működteti az iskolát.

Az 1990-es évek elején, amikor a közeli városban munkahelyek szűntek meg, és elég sok család munkanélküli segélyből tartotta fenn magát, óriási anyagi terhet jelentett a szülőknek elvinni a faluból a városi zeneiskolába a gyerekeket. A vértessomlói általános iskolai nyugdíjas igazgatója, Rieder Antal és az iskola igazgatónője azzal a kéréssel fordult Ludányi Tamás úrhoz, hogy teremtse meg a településen a zeneiskola működését. Két évvel később a szomszédos Várgesztes is bekapcsolódott az oktatásba. Ilyen körülmények között alakult meg 1995-ben a Vértessomlói Zeneiskola, mai nevén a Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola és várgesztesi tagozata .

Az akkori igényeknek megfelelően zongora, harmonika, rézfúvó, fafúvó tanszakokon kezdtük meg az oktatást, mivel ezeknek a hangszereknek az ismerete és a kezelése is hagyomány volt a faluban. A későbbiekben igény merült fel más tanszakok indítására is, bővítettük a lehetőséget szintetizátor, hegedű, és ütő hangszerek tanításával.
 
Az iskola megalakulása óta mindig nagy figyelmet fordít arra, hogy a falu hagyomány ápolásában részt vegyen, így például szüreti felvonuláson, kenyérszentelésen,szüreti felvonuláson, falusi ünnepségeken. A befogadó általános iskolával különösen jó kapcsolatot tartunk, hiszen kiegészítjük egymás tevékenységét. Gyakori az általános iskolai rendezvényeken a zeneiskolás produkciók megszólaltatása, zenekarunk, szólóhangszereseink közreműködése. Intézményünk minden év elején kidolgozza az éves munkatervét, melyet az országos és a megyei versenyekkel és fesztiválokkal összhangba hozunk. Ezek közé illesztjük be a növendékhangversenyeket, helyi kulturális programokat. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a helyi civil szervezetekkel, a polgármesteri hivatallal, valamint a művelődési házakkal. Nagyobb rendezvényeken és fesztiválokon kiválóan működő fúvószenekarunkkal képviseltetjük magunkat.

Helyi tantervünket részben a hagyományok ápolásához alakítottuk ki. Mivel német nemzetiségi hagyományokkal rendelkező településen dolgozunk, ezért a zenekaraink és együtteseink műsorán fellehető az ápolási szándék.
 
Bízunk abban, hogy a zenetanulás  iránti igény a jövőben sem fog csökkeni. Igyekszünk minden növendékünket a zene szeretetére nevelni, a szakirányú továbbtanulást a jövőben is biztosítani és lehetőséget adni minden jelentkező gyermeknek a hangszeres tanulmányok elsajátítására és a társművészetek gyakorlására. Az anyagi forrásokat szeretnénk a jövőben is Vértessomló és Várgesztes önkormányzatának támogatásával kiegészíteni és a normatív támogatási rendszerrel, illetve a térítési díjakkal biztosítani.

Szakmai fejlődésünkre a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk. Szeretnénk a megyei zeneiskolák rendezvényein, országos versenyeken felkészültségünket bemutatni, illetve bizonyítani munkánk szükségességét.
 
A szakmai munka eredményessége a Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola és Várgesztesi Tagozata intézményben.
 
Az intézmény - alapító okirat szerinti – bemutatása
 
A Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola és Várgesztesi tagozata alapítója az intézményben az 2004/2005-ös tanévben indította el a zenei nevelés-oktatást.
 A művészetoktatás, a zenei nevelés – oktatás lehetőségét igényelték a növendékek, a diákság, illetve a szülők. Az intézmény fenntartója a Dallam Alapítvány.
 
Vértessomlón a zenei nevelés-oktatás a székhelyen, a Vértessomlói Általános Iskolában ( Vértessomló, Sport tér 8.) valamint a Várgesztesi Általános Iskolában ( Várgesztes Arany János út 55.) telephelyeken folyik.
 
Az iskolai, a pedagógiai munka hatékonysága,eredményessége.
A fenntartói elvárások teljesítése, a partneri igényeknek való megfelelés, az elégedettség.
A fenntartói minőségirányítási programban megjelölt fejlesztési irányvonal figyelemben tartásával végzi feladatát az intézmény, a programban meghatározott célok szerint törekszik a
pedagógiai munka eredményességére, szinten tartására, illetve fejlesztésére.
 
A fenntartói ellenőrzés tapasztalatai alapján, az intézmény működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a fenntartó által támasztott követelményeknek. Kiemelendő, hogy az iskolában a gyermek, a növendék az első és a legfontosabb, az intézmény a tanulók zenei előbbre jutását, ezzel a teljes személyiségfejlődést szolgálja. Az intézményi partner-kapcsolatok egyre szélesednek, a települési önkormányzatok, lakosok igénylik a növendékek közreműködését, fellépéseit, hangversenyeit és megelégedésüket is, köszönetüket is kinyilvánítják.
 
Gondot fordít a tantestület a szülői elégedettség mérésére. A gyakori személyes kapcsolat (tanár-szülő, tanár-növendék) lehetővé teszi ennek a közvetlen megtapasztalását, illetve
javítását, szükség esetén az estleges szülői elégedetlenség feloldását, a problémák javítását. A szülői/tanulói elégedettség mérés eredményeit az iskola felhasználja a fejlesztés további
szakaszaiban, törekszik a kapcsolatok hatékonyságára. Az esetlegesen felmerülő problémákat gyorsan és rugalmasan igyekeznek az iskola vezetői, tanárai megoldani.
 
A 2012/2013-as tanévben szülői/tanulói/tanári elégedettség-mérés volt. A felmérés eredményeit az intézményvezető összegezte. Megállapítja, hogy a szülők és a növendékek elégedettek az iskola munkájával és támogatják az intézmény törekvéseit, a tanárok is hasonlóképpen nyilatkoztak. Az iskola betartja a tanulókra vonatkozó jog- és adatvédelmi szabályokat. Az iskola biztosítja a tanulók közös jogérvényesítésének szervezeti, tartalmi feltételeit.
 
A pedagógiai program, éves munkaterv megvalósítása, a jogszabályoknak megfelelő PP, SZMSZ, Házirend 2013. évi felülvizsgálatának és módosításának áttekintése
A szakmai munka, a működés hatékonysága, eredményességi mutatói, az iskola A fenntartói ellenőrzés megállapítja, hogy az iskola Pedagógiai Programja a 2012/2013-as tanévben megfelel a Nkt. szabályozási elvárásainak.

A fenntartói ellenőrzés tapasztalatai igazolták, hogy az iskola a 2011.évi CXC tv a Nemzeti köznevelésről és a 20/2012.(VIII. 31.) számú EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények
működéséről, szóló rendeletet áttekintette, újra átvizsgálva az Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, Házirendjét és módosította a belső dokumentumokat a jogszabályban meghatározottak szerint.
 
A Helyi tantervről: a 3/2011. (I. 26) számú rendelet értelmében a tantestület a központi Helyi tantervet teljes mértékben elfogadva készítette el a zeneiskola Helyi tantervét, melyet
 a szakértő véleményezett, a fenntartó  jóváhagyott .

Jelenleg két Helyi tanterv követelményei szerint dogozik a zeneiskola, a 2011/2012. tanévre beiratkozottak a Ht2, a 2010/2011-es tanévben már a rendszerben lévők a Ht1 követelményeit teljesítik. A helyi tanterv keretén belül meghatározták és alkalmazták az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, a zeneiskola egyes évfolyamán tanított tantárgyakat, a kötelező és a választható tanórai foglalkozásokat, azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, követelményeit, az előírt minimális tananyagot. Tartalmazzák továbbá az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáit, stb.

Az intézmény minden évben augusztus végén éves munkatervet, illetve tanév végén beszámolót készít a végzett munkáról. A munkatervet és az év végi beszámolót eljuttatja a
fenntartóhoz.

Az intézmény éves munkaterv alapján szervezi a szakmai tevékenységet, a gazdálkodás tervezése és ellenőrzése a költségvetésen alapul a jogszabályoknak megfelelően járnak el az intézmény vezetői. A tanügyi nyilvántartások megléte, vezetése: az intézmény precízen, jogszerűen vezeti a beírási naplót, a törzslapokat és összesítőket. Évi egy alkalommal az igazgató szúrópróbaszerűen  vizsgálatot tart a beírási napló, törzslap, összesítő, a naplók,bizonyítványok,jegyzőkönyvek területén. Jogszerűtlen adatkezelést nem tapasztalt a fenntartó ezen a területen.

Az iskolai munka eredményességét a tanárok munkáján és a tanulók teljesítményein keresztül értékeli a fenntartó. Az iskola Pedagógiai Programja és SZMSZ-e messzemenően figyelembe
veszi a tanulók érdeklődési körét, képességeinek fejlesztését, a fejlesztés céljait, irányait. A tanárok szívügyüknek tekintik a tehetséges növendékek pályaválasztását, segítik a zenei
továbbtanulást. Szerencsére sok növendékről számolhat be az intézmény az eltelt időszak alatt, akik zeneművészeti szakközépiskolába illetve zenei gimnáziumba kerültek az
Vértessomló Alapfokú Művészeti Iskola és Várgesztesi tagozatából, illetve akik ma már zeneművészeti egyetemen tanulnak.
 
A szakmai munka, a működés hatékonyságának megvalósítása.
A tanulók teljesítményét természetes módon, szummatív méréssel, az osztályzatokkal mérjük, a tanulói átlag 4,00 és 5,00 között van a zeneiskolában a belső mutatók szerint
A növendékekkel és a szülőkkel, mind a tanárok, mind pedig az iskolavezetés napi kapcsolatban van. A zeneiskolába általában elkísérik a szülők, vagy egyik szülő a gyermeket.
A pedagógusok rendelkeznek a jogszabályoknak megfelelő végzettséggel, illetve szakirányú egyetemen tanulnak. A tantestület tagjai minden évben önértékelést készítenek, melyet az igazgató rövid jellemzéssel kiegészít. A szakmai munka teljesítményértékelésére szóban kerül sor a félévi illetve az év végi tantestületi ülésen.
 
Működési feltételek: Az oktatási épületekben a zeneiskola működése zavartalan. A közüzemi számlák (villany, víz, gáz, telefon, stb.) eddig határidőre kiegyenlítettek voltak. Az iskolavezetés takarékos gazdálkodásra törekszik, illetve a helyi erőből megoldható megoldásokat keresi. A tanárok és növendékek használatában lévő hangszerek karbantartása folyamatos, a zongorák hangolását az intézmény fennállása óta hivatásos hangoló végzi, aki az elvégzett munkákról egyéni vállalkozóként számlát ad. Az iskola sok jó állapotú, új hangszerrel és eszközzel rendelkezik. Ez pl. a fa- és rézfúvós
hangszerek esetében minőségi meghatározottságú. Az iskola többféle hangszer bocsát térítési díj ellenében a tanulók rendelkezésére, (fuvola, klarinét,gitár és szaxofon és rézfúvós hangszerek).
 
A pedagógusok tevékenysége személyi- és tárgyi feltételéről az intézmény gondoskodik, a bejáró tanárok  költségtérítést kapnak.  A pedagógusok előre jelzett igény szerint részt vehetnek pedagógus továbbképzéseken az éves képzési terv szerint, bár az erre fordítható összeg is egyre kevesebb.
 
Megállapítható, hogy a számítógépes nyilvántartások pontos vezetésével sokat fejlődött az iskola szervezeti munkája. Az adatbázisok kiépítése iskolatitkár szakszerű, jó munkájának az
eredménye. A tanulók/ szülők részéről fegyelmi/kártérítési ügy nem merült fel. A tanévhez kapcsolódó munkaterv szerint dolgozik az intézmény. A tanévhez kapcsolódó ellenőrzések az éves ellenőrzési terv szerint folynak. Az iskolavezetés a dokumentumokat (törzslap, beírási napló, összesítők) alkalomszerűen, de legalább évi két alkalommal rendszeresen ellenőrzi. A minőségfejlesztési team  minőségbiztosítási eljárások szorgalmazásával, betartásával segít az iskolai munka színvonalának emelésében.
 
Összegzés (tartalmazza az intézményi erősségeket, a javítandó, a megoldásra váró feladatokat) Az intézményi feladatellátás összhangban van az Alapító okirattal. A székhelyen lévő
intézmény és a telephelyek az alapító okiratban foglaltak szerint, a működési engedélynek megfelelően működnek.

A fejlesztésre vonatkozó javaslatok:
Továbbra is tényeken, adatokon, értékelő visszajelzéseken alapuló döntéshozatalra törekedjen az iskolavezetés.
Kiemelt feladat legyen a lépésről-lépésre történő folyamatos fejlődés stratégiája.
Javasoltuk a feladatok, javaslatok résszel történő kiegészítéssel bővíteni az óralátogatások jegyzőkönyvét.
Az iskola a korábbi gyakorlat szerint a fejlesztési folyamatok minőségtényezőinek mérésével ellenőrizze tevékenységét. A fejlesztési folyamatok hatékonyság mutatóinak a vizsgálata adjon továbbra is visszajelzést a mérési folyamatokon, az indikátorokon keresztül.
A félévi, év végi vizsgák szakmailag eredményesek, színvonalasak.
 
Az intézmény pozitívumai:
Az intézmény elismerésre méltó hagyományokkal rendelkezik, fontosnak tartják a hagyomány ápolást, a hagyományteremtést, az előremutató tevékenység megbecsülését.
A zeneiskola számára minden növendék fejlesztése fontos, a nevelőtestület örül az elért eredményeknek, illetve kiemelten törekszik a tehetséges tanulók fejlesztésére, a
Tehetségfejlesztésre. Ezzel párhuzamosan folyik a hátránnyal küzdő tanulók fejlesztése, előbbre juttatása is.

Az ellenőrzés tapasztalata alapján az intézmény működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a fenntartó által támasztott követelményeknek. Kiemelendő, hogy a gyermek, a
növendék a legfontosabb az iskolában, az intézmény a növendékek zenei előbbre jutását, erkölcsi megerősítését szolgálja a közjó érdekében. Az iskola adottságai, kihasználtsága megfelelő.

Megállapítható, hogy az intézmény az alapdokumentumokban, szabályzatokban rögzített céloknak, eljárásrendeknek megfelel az alkalmazott eljárásaiban. A különféle erőforrások kihasználása megfelelő, a fenntartó néhány javaslattal élt a célszerű és hatékony működés erősítésére, így az értékelés, az eredmények mellett a továbbfejlesztés lehetőségét és (egyik lehetséges) módját is megmutatta.
A fenntartói ellenőrzés alapján megköszöni a zeneiskola eredményes működését az iskolavezetésnek, a nevelőtestület tagjainak - a diákok és a szülők megelégedését tapasztalva a mérések alapján is.
 
Tatabánya, 2013.06.25
 
Ludányiné Sárai Ágnes
kuratóriumi elnök